6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Maddesi


6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Madde - 35 - Limited Şirketler  Amme Borçları

Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen ve ya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.
Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.
Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.