MÜKELLEFLERİN KORKULU RÜYASI

MÜKELLEFLERİN KORKULU RÜYASI
VERGİ İNCELEMELERİ

        Mükelleflerin korkulu rüyasıdır VERGİ İNCELEMELERİ. Maliye Bakanlığı her yıl denetim ordusunu güçlendirerek yaptığı sektör incelemeleri ile Kayıt Dışı’ yı önleme çabasındadır. Çünkü bütçe politikalarının vazgeçilmez temel kaynağı res’en tarhiyat yoluyla elde edilecek gelirlerdir. Bu gelirlerin de elde edilmesi için     Vergi İncelemeleri en önemli kaynaktır.
İşte devlet için önem arz eden Vergi İncelemeleri, mükellefler tarafından çokta önemsendiği söylenemez. Hâlbuki zamanında önlem almak, vergi incelemelerini vergisiz - cezasız atlatmak zor ve pahalı bir hizmet almayı da gerektirmez.

    Vergi idaresinin mükellefleri incelemeye aldığı konulardan bazıları;
• Sektör incelemelerinde
• Karşıt incelemeler SMİYB kapsamında,
• Beyanname, ekleri ve dipnotlardaki tutarsızlıklar,
• Mükellefin, Özel Esaslarda (Kodda) olması, Özel Esaslara girmesi,
• Kasa hesabının yüksek BORÇ bakiyesi vermesi,
• Stoklarının yüksek, kaydî ve fiilî stoklar arasında farkların olması,
• Yüksek ortaklar cari hesabının olması,
• Sürekli ve yüksek oranda devreden KDV,
• Sürekli yapılan hatalar ve düzeltme beyanları,
• İade talepleri,
• Sürekli zarar edilmesi,
• Kârlılık oranının sektörel beklentiye uygun olmaması,
• Açıklamaların net, anlaşılır ve ikna edici olmaması,
• İhbar durumunda,
• Tesadüfen,
• Bankalar, borsa vb. kaynaklardan toplanan verilerin beyanlarınızla karşılaştırılması nedeniyle mükellefler incelemeye alınabilir.

    İnceleme vergi müfettişinin talebinden sonra, kanuni süreler içinde mükellef ya da sorumlular tarafından defter ve belgelerin ibraz edilmesi gerekir. Aksi durum, re’sen takdir yoluyla mükellefe vergi, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezası kesilir. Mükellef incelemenin iş yerinde yapılmasını isteme hakkına sahiptir. Bu durumda mükellef tarafından vergi müfettişi veya incelemeye yetkili kişi yada kişilere çalışma yeri göstermek ve resmi çalışma saatlerinde müessesede çalışmasını sağlamak gereklidir.


    Vergi incelemelerinde idarenin hakları olduğu kadar mükellefinde hakları vardır. Mükellefin inceleme sırasındaki hakları;

    213 sayılı VUK’nun 13. maddesinde yazılı mücbir sebeplerin varlığı halinde defter ve belgeler sunulamazsa ibrazdan kaçınma sayılarak mükellefe vergi, vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezası kesilemez. Ancak bu mücbir sebebin varlığının SOMUT ŞEKİLDE İSPAT edilmesi gerekir. Bu halde yazılan vergi, vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezasına dava açılması halinde mükellef lehine sonuçlanması mümkündür.
Vergi incelemesi gereğinden uzun sürer ve ticari faaliyeti aksatmaya başlarsa mükellef ilgili makamlardan tedbir alınmasını talep edebilir.

    İnceleme elemanı görevi dolayısıyla öğrenmiş olduğu bilgileri gizli tutmak zorundadır.

    İnceleme elemanı tam bir tarafsızlıkla ve objektif olarak hareket etmek, hazine ile yükümlünün haklarını eşit olarak dikkate almak, matrah arayıcılığından uzak durmakla mükelleftir. İddialarını SOMUT DELİLLERLE ispat etmek zorundadır.

    Mükellefin inceleme sonunda tutulacak olan tutanağı öncesinde inceleme ve her türlü itirazının bu tutanağa geçirilmesini talep etme hakkı vardır.

    VERGİ İNCELEMELERİ korkulu bir rüya değildir. Vergi incelemeleri nedeniyle ticari faaliyetine son veren firmalar olmasına rağmen vergi incelemelerinden herhangi bir vergi ve ceza tahakkuk ettirilmeden ayrılan firmalarda vardır. Bu sayı artık günümüzde daha çok artmaktadır. Çünkü mükellefler artık muhasebenin ve danışmanlığın önemini daha çok kavrar hale gelmişlerdir.
    Vergi incelemelerinden uzak durmak mümkün olmasa da, incelemeleri matrahsız atlatmak mümkündür. Vergi incelemelerinin arttığı günümüzde meslek mensuplarının da sorumluluğu artmış, işe bakışları da değişmiştir. Bilinçlenerek korkumuz olan VERGİ İNCELEMELERİ’ ni korkulu rüya olmaktan çıkarmak mükellefin sorumlulukları arasındadır.

Sorunsuz Ticari Yaşam Dileğimle saygılarımı sunarım.